Кафедра обліку  аналізу та оподаткування здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

  • виконання науково-дослідних робіт;
  • підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри;
  • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
  • участь викладачів кафедри у міжнародних та всеукраїнських симпозіумах, круглих столах та інших наукових заходах;
  • наукова співпраця з провідними підприємствами та бюджетними установами;
  • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних закладах вищої освіти;
  • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи тощо.

      На кафедрі ведеться підготовка аспірантів, викладачі беруть активну участь у розгляді кандидатських і докторських дисертацій. За час існування кафедри захищено 23 кандидатських та 2 докторських дисертацій. Керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня здійснюють проф. Чиж В.І., проф. Гавриленко В.О.

       Результати фундаментальних та прикладних досліджень опубліковані у наукових виданнях та оприлюднені на конференціях і симпозіумах.

     За результатами досліджень викладачі кафедри за 1996-2020 рр. опублікували понад 700 наукових статей і 875 тез доповідей на наукових конференціях. Наукові статті публікуються у фахових виданнях: Збірник наукових праць ЧДТУ, провідних фахових наукових виданнях і журналах, Scopus, Web of Science.